به گزارش دبیرخانه دائمی جشنواره ، سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری به جمع حامیان معنوی جشنواره پیوست و جناب آقای سعید محمودی ازناوه (رئیس اداره نظارت بر امور نمایشگاههای سازمان )بعنوان شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی برند از طرف آن سازمان  محترم معرفی گردید.