بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، شرکت ژئو پارسیان به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.