بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، شرکت پارس طبیعت سلولز به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.