بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، انجمن علمی ریخته گری ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.