بنا برگزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، انجمن مهندسی حمل و نقل ریلی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.