بنا به گزارش واحد خبری دبیرخانه  دایمی جشنواره بین المللی برند سبز ، شهرداری تهران به جمع حامیان جشنواره پیوست و جناب آقای دکتر صدرالدین علی پور مدیر کل محترم محیط زیست و توسعه پایدار نماینده محترم شهرداری تهران بعنوان عضو شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی برند سبز معرفی گردید.