بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، شرکت حمل و نقل رجا به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.