بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، سازمان شهرداریها  و دهیاریهای کشور به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.