بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ،  شرکت آروین فناوران صنعت ناب به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست