بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ،  شرکت صنایع کاغذ سازی کاوه به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست. این شرکت با رویکرد عملی در راستای رعایت اصول توسعه پایدار ، اجرای تعهدات و مسئولیت اجتماعی ، پایبندی به الزامات زیست محیطی و صیانت از آن و بهینه سازی سرمایه های ملی به تولید انواع کاغذ بسته بندی با استفاده از کاغذ و مقوای بازیافتی اقدام نموده است.