بنا برگزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) به جمع حامیان کنفرانس و جایزه  بین المللی برند سبز پیوست.