بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ،  سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.