بنا برگزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، کنفرانس بین المللی برند سبز با مشارکت ، پشتیبانی و حمایت بیش از 150 سازمان ، وزارت خانه ، تشکل های صنفی و بخش خصوصی و با حضور بیست و چهار برند حامی محیط زیست و با شش سخنرانی کلیدی و ارایه فعالیت و عملکرد خوب و موثر دو برند ملی بعنوان مورد کاوی در تاریخ سی ام شهریور ماه سال جاری در مرکز همایشهای بین المللی رایزن برگزار گردید. با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع ، گزارش تکمیلی آن بزودی بصورت رسمی  برای عموم و مخاطبین امر اطلاع رسانی جامع و شایسته بعمل خواهد شد و برای اسیب شناسی موضوع و ارایه راهکارهای عملیاتی برای برون رفت از مشکلات امروز زیست محیطی و استفاده از تجربیات ارزشمند برندهای محیط زیست  در سطح بین المللی ،  خروجی پروژه در اختیار هیات محترم  وزیران ، کمیسیون محترم انرژی ، کمیسیون محترم  صنایع ، معادن و فراکسیون محترم محیط زیست مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت.