بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، شرکت لوح سبز جنوب(سهامی عام ) به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.

مزیت نسبی و اقتصادی شرکت لوح سبز جنوب (سهامی عام) نسبت  به حفظ محیط زیست و در نظر گرفتن ذی نفعان آیندگان به موارد ذیل میباشد:

  1. حفظ وصیانت از جنگل‌ها، بویژه جنگلهای با ارزش شمال کشوربدلیل استفاده از باگاس نیشکر
  2. جلوگیری از آلودگی و صدمات زیست محیطی ناشی از آتش سوزی و امحاء باگاس
  3. ایجاد اشتغال مستقیم وغیر مستقیم و اثرات مثبت اقتصادی و اجتماعی در منطقه
  4. ایجاد ارزش افزوده مطلوب در فرآیند تولید MDF از ماده اولیه باگاس
  5. کمک به توسعه صنعتی مناطق نیشکر خیز جنوب کشور