بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، با توجه  به اهمیت و ضرورت پروژه به جهت آینده پژوهی ،  پنل تخصصی در قالب تدوین استراتژی حذف پلاستیک های  نفت پایه  و جایگزین کردن آنهابا پلیمر سبز با حضور متولیان امر دولتی ، تشکلهای  صنفی و بخش  بخصوصی  با حضور برند معتبر و شاخص بین المللی برگزار میگردد.