بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، وزارت محترم ورزش و جوانان به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.