بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.