بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ،گروه صنعتی ایران خودرو به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.