بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ( بزرگترین کارفرمای سد و نیرو گاه آبی ایران )به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.