بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.