بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، وزارت میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی  به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.