بنا لبر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، مرجع صلاحیت دار ملی فناوریهای اقلیم مرکز همکاریهای تحول و پیشرفت ریاست جمهوری به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.