بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی به جمع حامیان دومین کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.