بنا به گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی جشنواره ، جناب آقای دکتر حسین بدری پور عضو مجترم شورایعالی سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیزداری کشور بعنوان شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی برند سبز معرفی گردید.