بنا به گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی جشنواره ،جناب آقای دکتر رضا شجیع نماینده محترم وزارت ورزش و جوانان به عنوان شورای سیاستگذاری جشنواره بین المللی برند سبز معرفی گردید.