بنا به گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی جشنواره ،سازمان محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست.