بنا به گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی جشنواره ، شرکت کیسون به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست.