بنا به گزارش واحد خبری دبیرخانه دایمی جشنواره ،انجمن صنفی آشپزان و سرآشپزان استان تهران به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست.