بنا به گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی جشنواره ،انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان و تامین کنندگان وسایل نقلیه برقی و هیبریدی به جمع حامیان جشنواره پیوست .