بنا به گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی جشنواره ،اتحادیه محترم صنایع بازیافت ایران به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست.