بنا به گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی  جشنواره  ، پروژه بهینه سازی انرژی و محیط زیست در ساختمان به جمع حامیان جشنواره بین المللی برند سبز پیوست و جناب آقای دکتر مهدی شکوری معاون محترم مدیر ملی پروژه بعنوان عضو شورای سیاستگذاری جشنواره معرفی گردید.