بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دایمی کنفرانس ، شرکت توسعه منابع انرژی توان (صبا باتری) به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.