بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دایمی کنفرانس ،انجمن صنفی کارفرمایی تولید کنندگان تابلوهای برق ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.