بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دایمی کنفرانس، انجمن زغال سنگ ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.