بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دایمی کنفرانس ،گروه هلدینگ رفتاری به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.