بنا بر گزارش واحد خبری دبیر خانه دائمی کنفرانس ،انجمن تولید کنندگان مستربچ و کامپاند ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.