بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، انجمن صنایع شوینده ، بهداشتی و آرایشی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.