بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، شرکت پاکسان به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.