بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.