بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، روزنامه سبزینه  به عنوان حامی رسانه کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.