بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ، انجمن صنفی تولید کنندگان آسفالت  استانهای تهران و البرز به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.