بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی ، انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.