بنا بر گزارش واحد خبری دبیرخانه دائمی کنفرانس ،انجمن صنفی تولید کنندگان در و پنجره ایران به جمع حامیان کنفرانس بین المللی برند سبز پیوست.