• اهداف جشنواره

 • اهداف برگزاری جشنواره
 • 1 ارتقاء و ترویج دانش مدیریت و توسعه برند سبز
 • 2 تعامل پژوهشگران و متخصصین حوزه برند در راستای تبادل تجارب پیرامون توسعه و بکارگیری تکنیک های برند سازی سبز
 • 3 تبیین اهمیت برند و ترغیب سازمانها و تشکلها به امر برند سازی
 • 4 تبیین راهکارها و قوانین حمایت از مالکیت فکری برند سبز
 • 5 کمک به توسعه پایدار صادرات از طریق حمایت از مالکیت فکری برند در حوزه تولید محصولات و خدمات سبز
 • 6 تبیین چالشها و راهکارهای برند سازی سبز
 • 7 ایجاد پشتوانه ساختاری ، علمی ، پژوهشی و بین المللی برای فرهنگ سازی برند سبز
 • 8 انتقال تجربیات برندهای موفق سبز در عرصه بین المللی به شرکتها و سازمانها
 • 9- کمک به شکل گیری و تکمیل اکوسیستم برند سبز
 • 10- ایجاد انگیزه و تحرک ذینفعان حوزه برندینگ در اجرای الزامات زیست محیطی در راستای مسئولیت اجتماعی