• مخاطبان کنفرانس

 • مخاطبان کنفرانس
 • 1 مدیران ارشد دولتی تصمیم ساز و تصمیم گیر کشور در حوزه برند و محیط زیست
 • 2مدیران پارلمان بخش خصوصی
 • 3 کمیسیونهای مرتبط در حوزه محیط زیست کشور
 • 4 مدیران شرکتهای شرکتهای خصوصی در حوزه صنایع ، معادن و تجارت
 • 5 تشکلهای صنفی مرتبط (اتحادیه ، انجمن ، سندیکا،کانون و... )
 • 6 دانشگاهای علوم پزشکی ایران، تهران،شهید بهشتی دانشکدههای محیط زیست و ...
 • 7 تشکلهای مردم نهاد در حوزه محیط زیست و برند سیز
 • 8- نهادهای عمومی ، حاکمیتی و سازمانهای تخصصی 
 • 9- تولید کنندگان صنعتی و دانش بنیان زیست محیطی
 • 10- شخصیت های علمی  (ملی و بین المللی) تاثیر گذار در خصوص زیست محیطی
 • 11- و ...