• ساختار جشنواره


1- جناب آقای دکتر محمد قنبری  دبیرکل کنفرنس و دبیر کمیته ارزیابی
2- جناب آقای دکتر محمود محمدیان دبیر علمی جشنواره
3- جناب آقای مهندس گودرزی رئیس کمیته اجرایی کنفرانس   
4- جناب آقای امیر علی قنبری مشاور دبیرکل                                                                                                                                                     Page1