• اعضای کمیته علمی

·         آقای دکتر شهریار شفیعی (عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی)

·         آقای دکتر محمود محمدیان (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی)

·         آقای دکتر بلوریان تهرانی (عضو هیأت علمی دانشگان علوم و فنون مازندران)

·         آقای دکتر بهنود الله وردی نیک (راهبر و استراتژیست ارشد برندینگ و کمپین های 360 درجه برندآفرینی) 

·         نماینده اتحادیه ، سندیکا ، انجمن های مرتبط با محیط زیست و صنعت

·         اساتید برجسته و معتبر دانشگاههای مرتبط با حفاظت محیط زیست و صنعت