• محورهای جشنواره

  • محور های اصلی جشنواره
  • 1 راهبردهای توسعه دانش برند سبز در عرصه بین المللی
  • 2 نقش برند سازی سبز در حمایت از اقتصاد و فرهنگ ملی و اسلامی کشوردر اقتصاد مقاومتی
  • 3 راهکارهای خلق، پایداری و ارتقای برند سبز با رویکرد انطباق با معیارهای بین المللی
  • 4 نقش برند سازی در حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی
  • 5 هویت سازی برند سبز و نقش آن در توسعه جایگاه برند معتبر و بین المللی
  • 6 شناسایی، ارزش گذاری، سنجش مادی و معنوی برند در حوزه زیست محیطی
  • 7 شناسایی عوامل تاثیر گذار در مولفه های برند سبز
  • 8 راهبردهای حقوقی و مالکیت معنوی در توسعه برند
  • 9 بررسی جایگاه مالکیت معنوی برند سبز در ارتقای کسب و کار در راستای مسئولیت اجتماعی