اهداف کنفرانس

۱- ارتقاء و ترویج دانش مدیریت و توسعه برند سبز

۲- تعامل پژوهشگران و متخصصین حوزه برند در راستای تبادل تجارب پیرامون توسعه و بکارگیری تکنیک های برند سازی سبز

۳- تبیین اهمیت برند و ترغیب سازمانها و تشکلها به امر برند سازی

۴- تبیین راهکارها و قوانین حمایت از مالکیت فکری برند سبز

۵- کمک به توسعه پایدار صادرات از طریق حمایت از مالکیت فکری برند در حوزه تولید محصولات و خدمات سبز

۶- تبیین چالشها و راهکارهای برند سازی سبز

۷- ایجاد پشتوانه ساختاری ، علمی ، پژوهشی و بین المللی برای فرهنگ سازی برند سبز

۸- انتقال تجربیات برندهای موفق سبز در عرصه بین المللی به شرکتها و سازمانها

9- کمک به شکل گیری و تکمیل اکوسیستم برند سبز

10- ایجاد انگیزه و تحرک ذینفعان حوزه برندینگ در اجرای الزامات زیست محیطی در راستای مسئولیت اجتماعی