محور های اصلی کنفرانس

راهبردهای توسعه دانش برند سبز در عرصه بین المللی

نقش برند سازی سبز در حمایت از اقتصاد و فرهنگ ملی و اسلامی کشوردر اقتصاد مقاومتی

راهکارهای خلق، پایداری و ارتقای برند سبز با رویکرد انطباق با معیارهای بین المللی

نقش برند سازی در حمایت از تولید ملی و سرمایه ایرانی

هویت سازی برند سبز و نقش آن در توسعه جایگاه برند معتبر و بین المللی

شناسایی، ارزش گذاری، سنجش مادی و معنوی برند در حوزه زیست محیطی

شناسایی عوامل تاثیر گذار در مولفه های برند سبز

راهبردهای حقوقی و مالکیت معنوی در توسعه برند

بررسی جایگاه مالکیت معنوی برند سبز در ارتقای کسب و کار در راستای مسئولیت اجتماعی